Zakladajúce inštitúcie platformy

auti 8

Autistické centrum Andreas® n. o. , Bratislava

Nezisková organizácia Autistické centrum Andreas vznikla v roku 2001 na podnet rodičov detí s autizmom ako aj odborníkov pri neriešení alarmujúcej situácie zo strany štátu. Cieľom organizácie je poskytovať široké portfólio odborných služieb pre deti s poruchou autistického spektra (ďalej PAS) a ich rodiny pod jednou strechou. Poslaním centra je poskytnúť takú mieru podpory a pomoci, ktorá ľudom s PAS umožní maximálny možný rozvoj v kontexte reálnych podmienok života.

Centrum Andreas supluje rolu štátu dodnes. Na príklade pozitívnej praxe vznikli podobné mimovládne organizácie v ďalších regiónoch Slovenska.

Andreas v súčasnosti predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky PAS s dôrazom na rodinu s autistickým členom – od diagnostiky, cez základné a špecializované poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, terapie, špeciálno-pedagogické poradenstvo až po vzdelávanie a školenia rodičov, ale aj odborníkov, pedagógov, lekárov… Centrum Andreas je zaradené do siete poskytovateľov sociálnych služieb BSK. Formou školení a supervízie spolupracuje so školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnych služieb po celom Slovensku. Taktiež je školiacim strediskom pre Pedagogickú fakultu UK a Paneurópsku univerzitu v Bratislave, odbor psychológia. Centrum bolo tiež iniciátorom spolupráce s Lekárskou a Farmaceutickou fakultou UK, na základe ktorej vzniklo Akademické centrum výskumu autizmu. Centrum vykonáva osvetovú činnosť, pracuje s dobrovoľníkmi a prostredníctvom projektov
spolupracuje so zahraničnými partnermi.

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, PREŠOV

Súkromná spojená škola vznikla spojením dvoch organizačných zložiek, a to Súkromnej  základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom a Súkromnej praktickej školy dňa 1.1.2017.

Organizačnými zložkami Súkromnej spojenej školy sú:
1. Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom,
ktorej zriaďovateľkou je Mgr. Eva Turáková, začala svoju činnosť v septembri 2007.
2. Súkromná praktická škola, ktorá svoju činnosť začala 1.9.2015 a poskytuje výchovno-
vzdelávacie služby žiakom po ukončení povinnej školskej dochádzky, kde sa učia
jednoduchým pracovným zručnostiam.

Súčasťou Súkromnej spojenej školy je:
1. Súkromný školský klub detí
2. Súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
3. Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej spojenej školy, sídliace na Františkánskom námestí 2 v Prešove.

Naša materská škola otvára každoročne 5 tried pre deti s diagnózou autizmus, o ktoré sa stará odborný tím špeciálnych pedagógov a asistentov. V materskej škole sú deti od 2,5 roka do 6 rokov.

V základnej škole máme deti od prípravného ročníka až po 9. ročník. Naše organizácie navštevujú deti z Prešova a okolia a stará sa o nich kolektív pedagogických zamestnancov, mnoho dobrovoľníkov a študentov, ktorí sú u nás na absolventskej praxi, dobrovoľníckej službe či odbornej praxi. Mnohé z detí majú okrem autizmu pridruženú mentálnu retardáciu, DMO, Downov syndróm, Rettov syndróm, hyperkinetickú poruchu alebo dezintegračnú poruchu.

Spôsob výučby v našej škole sa odvíja od samotného dieťaťa a jeho individuálnych potrieb a potrieb jeho rodiny, aby tu zostal zachovaný vzťah rodina – dieťa – škola. Deti sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích plánov, ktoré tvorí učiteľ v úzkej spolupráci s rodičmi a odborníkmi. Pri práci s dieťaťom hľadáme najvhodnejšiu z dostupných metód vhodných na výučbu detí s
autizmom ako je TEACCH, PECS, prvky ABA terapie, intenzívnej interakcie, využívame rôzne podporné terapie.

So žiakmi robíme nácviky v prirodzenom prostredí, preto je súčasťou vyučovania aj tréning cestovania v MHD, vlakom, návšteva kúpaliska, cukrárne, múzea, kina a pod. Každoročne organizujeme týždenné pobyty v prírode či lyžiarsky zájazd. Na komunitnej úrovni organizujeme spoločné športové a kultúrne akcie pre našich žiakov aj ich kamarátov z iných škôl na východe Slovenska.
Každoročne organizujeme Ples teenegerov, na ktorom sa zúčastňujú rovesníci z rôznych škôl, rôzne akadémie, benefičný koncert či spoločné oslavy.

V budove sídlia ďalšie organizácie, s ktorými má škola úzko prepojenú činnosť a spoluprácu:

1. Francesco-regionálne autistické centrum, občianske združenie, ktoré je poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti autizmu akreditovaného Ministerstvom školstva SR a ďalších školiacich neakreditovaných vzdelávaní a seminárov. 
2. Krajské autistické centrum Prešov, n.o., ktorého zriaďovateľom je VÚC a Francesco- regionálne autistické centrum, je špecializovaným zariadením s týždennou pobytovou a ambulantnou formou pre deti a dospelých klientov s autizmom, ktorí ukončili povinnú  školskú dochádzku. 
3. Centrum včasnej intervencie Prešov, n. o. Zakladateľmi CVI Prešov sú SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a Mgr. Eva Turáková. Centrum včasnej intervencie sa zameriava na podporu rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením v ranom veku – do 7 rokov. Podstatnú časť klientely tvoria rodiny s deťmi s autizmom alebo s podozrením na autizmus. Služby včasnej intervencie tu poskytuje multidisciplinárny tím (sociálny poradca, špeciálni pedagógovia, psychológ, fyzioterapeut) a väčšina činnosti sa odohráva v domácom prostredí rodín. CVI Prešov je súčasťou siete Centrá včasnej intervencie a tiež členom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Bratislava

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorá začala písať svoju históriu v školskom roku 2007/2008. Sme škola, ktorá je v sieti materských škôl a školských zariadení Slovenskej repubilky. V ideálnom prípade je prirodzeným a plynulým pokračovaním individuálnych špecialnopedagogických terapií pre deti s poruchou autistického spektra.

Škola má 5 tried materskej školy, 1 triedu základnej školy (kapacita každej je maximálne 6 detí) a jedno oddelenie školského klubu detí.
Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu: „Môj vlastný svet“ (predprimárne vzdelávanie). Vzdelávanie žiakov v ZŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu: „Aby autisti prestali byť extrémne osamelí“ (primárne vzdelávanie). Všetky deti (vrátane žiakov v ZŠ) majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP), ktorý vždy vychádza z ich aktuálnej vývinovej úrovne a priebežne sa vyhodnocuje a aktualizuje.

Základným kameňom práce v našej materskej a základnej škole je pracovať nielen s deťmi, ale aj s celou rodinou (v tomto prípade má minca 3 strany: dieťa – rodičia – odborníci). Takže našou snahou je: win – win – win. Cieľom je, aby naše deti boli u nás šťastné a zároveň dosahovali merateľné pokroky. A to je možné jedine za podmienky intenzívnej práce s celou rodinou – ktorá začína už pred zaradením dieťaťa k nám v rámci vzdelávacieho cyklu pre rodičov: Maják do sveta autizmu.

Aké metódy používame a k čomu sa hlásime? Využívame a kombinujeme viaceré metódy ako ABA, TEACCH, PECS…, či podporné terapie ako muzikoterapia, arteterapia, canisterapia, terapia senzorickej integrácie, Snoezelen a pod. Ku každému dieťaťu pristupujeme flexibilne ako k jedinečnej bytosti. Veľa pri nich študujeme, rozmýšľame, analyzujeme a potom hľadáme riešenia a zároveň priebežne všetko prehodnocujeme.

To nám dáva na jednej strane slobodu, na druhej strane to otvára každému dieťaťu možnosti k rozvoju.

CSS prof.K.Matulaya, Bratislava

História starostlivosti o klientov s PAS siaha u „Matulayovcov“ do roku 1997, kedy boli prví odborníci na vzdelávaní v Centre autizmu v Budapešti. Snaha zavádzať do dennej praxe novonadobudnuté poznatky viedla postupne k vzniku samostatnej autistickej skupiny
a neskôr celého Úseku autizmu.

V roku 2011 sa vyprofilovalo a aj organizačne odčlenilo Špecializované zariadenie pre ľudí s pervazívnou vývinovou poruchou (dnes používame pojem PAS-porucha autistického spektra). ŠZ má 23 klientov vo veku od 3 do 55 rokov, ktorí sú z praktických dôvodov
rozdelení do viacerých skupín. Väčšina klientov navštevuje ambulantný pobyt, máme vytvorené 1 miesto na týždenný a 2 miesta na celoročný pobyt.

Cieľom práce v ŠZ je vytvorenie protetického prostredia podľa princípov TEACCH a čo najviac individualizovaná práca s každým klientom podľa jeho vývinovej úrovne, komunikačných schopností ale aj vzhľadom na vek. K tomu je potrebný dostatočný počet odborného a obslužného personálu. Tu vidíme dlhotrvajúci problém, keďže je málo vzdelaných „hotových“ odborníkov a je potrebné neustále vzdelávanie sa. V našom zariadení ho vedú „seniori – metodici“, ktorí majú vytvorený vzdelávací program pre nových zamestnancov.

Klienti s PAS sú v rámci aktivít zapájaní do všetkých činností, ktoré vieme personálne zabezpečiť – od arte a muzikoterapie, cez pracovné aktivity v záhrade alebo pri čistení okolia, až do spoločenských a kultúrnych podujatí – komunitný Modrý deň ako forma budovania povedomia o autizme, športové hry či výtvarné súťaže. U malých detí dlhé roky rozvíjame spoluprácu so susednou materskou školou ako formu prevencie pred sociálnym vylúčením ale aj ako možnosť terapeutických vstupov do rovesníckych kolektívov v MŠ s cieľom podporovať vnímanie inakosti u intaktných detí.

AKADEMICKÉ CENTRUM PRE VÝSKUM AUTIZMU, Bratislava

ACVA o.z. je občianske združenie, ktoré vzniklo pri Akademickom centre výskumu autizmu na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v roku 2013. Hlavným cieľom je vedecko-výskumná činnosť zameraná na hľadanie biomarkerov a skúmanie etiologických faktorov porúch autistického spektra na Slovensku. V rámci výskumných projektov spolupracujeme s renomovanými pracoviskami doma aj v zahraničí. Súčasťou vedeckej práce centra je zavádzanie diagnostických protokolov podľa medicíny založenej na dôkazoch, a koordinácia interakciu s pacientmi, ich rodinami a relevantnými inštitúciami.

V rámci našich výskumných projektov sme na Slovensku zaviedli do praxe štandardné diagnostické nástroje a protokoly a ponúkame bezplatnú diagnostiku deťom z celého Slovenska, pokiaľ rodičia súhlasia s účasťou svojich detí vo výskumných projektoch.

ACVA iniciovala a aktívne sa podieľala na zavedení celoplošného skríningu pre každé dieťa vo veku 16 až 30 mesiacov, realizovaných prostredníctvom pediatrických ambulancií formou skríningového testu M-CHAT R, ktorý je ľahko použiteľný a časovo nenáročný, dostupný pre rodičov aj na našej web stránke https://acva.sk/m-chat/.

V neposlednom rade je ACVA aj školiacim pracoviskom pre študentov aj odborníkov, ktorí sa rozhodli využiť svoju odbornosť na pomoc deťom s poruchami autistického spektra a ich inklúzii do spoločnosti

Nadácia Rafael, bratislava

Cieľom Nadácie Rafael je podporovať rozvoj detí a mladých ľudí na Slovensku aj v zahraničí, podporovať jednotlivcov a organizácie, ktoré pomáhajú chudobným a biednym, alebo pracujú s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach, či už materiálnych alebo duševných, podporovať chorých a ich rodiny, hlavne tých, ktorí sa kvôli svojmu zdravotnému stavu dostali do materiálnych ťažkostí, poskytovať humanitárnu pomoc doma aj v zahraničí, podporovať kresťanské hodnoty v spoločnosti, obhajovať základné ľudské práva ľudí, ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti, zo zameraním sa na marginalizované skupiny, rozvíjať schopnosti a prirodzený ľudský talent v mladých ľuďoch, hlavne vtedy, keď prináša úžitok širšiemu spoločenstvu ľudí a podporovať inovatívne projekty pre vyššie uvedené cieľové skupiny.

Nadácia Rafael vznikla v roku 2010 a od svojho vzniku podporuje alebo sama realizuje rozličné typy projektov, ktoré napĺňajú jej misiu. Zdroje získava zo sponzorských darov, či už od fyzických alebo právnických osôb a z grantovej činnosti. V rámci neziskového sektora nadácia spolupracuje s partnerskými organizáciami na rozličných spoločných projektoch.

Budeme radi, ak sa k nám pridáte.

Ponúkame vám spoluprácu v troch oblastiach:

1. Pripojte sa k memorandu spoločne s vašou inštitúciou, ktorá sa dlhodobo venuje
hľadaniu efektívnych riešení pre ľudí s autizmom.


2. Ak máte kapacitu na pravidelnejšiu spoluprácu, zapojte sa do niektorého odborného
panelu a pomôžte nám pri hľadaní dobrých riešení v navrhnutých, alebo nových témach.


3. Pomôžte nám so systémovými zmenami. Je to najužší typ spolupráce, pre ktorý hľadáme ľudí, ktorí majú dosah aspoň na niektoré časti súčasného systému, alebo vedia ovplyvniť celospoločenskú diskusiu smerom k väčšej otvorenosti voči autistom a zmene kvality ich života.

Ak sa rozhodnete pre ktorúkoľvek úroveň spolupráce, dajte nám prosím vedieť.

Budeme sa tešiť na spoluprácu

Zakladajúci členovia platformy Auti 8:

 1. Filip Vagač, Nadácia Rafael, Bratislava
 2. Ing. Kateřina Nakládalová, Autistické centrum Andreas n. o., Bratislava
 3. Mgr. Jana Čajágiová, Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých,
  Bratislava
 4. Mgr. Dagmar Šuranová, Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s
  autizmom, Jozefská 6, Bratislava
 5. MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., Akademické centrum pre výskumu autizmu, o. z., Bratislava
 6. Mgr. Eva Turáková, Autisti Prešov, Súkromná spojená škola, Prešov, Francesco – regionálne
  autistické centrum, Krajské autistické centrum Prešov, n. o., Súkromné centrum
  špeciálnopedagogického poradenstva, Prešov
 7. Mgr. Katarína Gromošová, Centrum včasnej intervencie Prešov
 8. Jozef Bednár, novinár a bloger