AUTI 8

MEMORANDUM

Už roky na Slovensku pomáhame osobám s autizmom - poruchou autistického spektra (ďalej aj ako PAS).

Na individuálnej, ale aj inštitucionálnej báze pracujeme s deťmi a dospelými s autizmom a s ich
rodinami v snahe zvyšovať kvalitu a dôstojnosť ich životov.

Každý z nás robí, čo môže. 

Ale jednotlivo nie sme takí silní ako spolu.

Aj preto prichádzame s myšlienkou založenia celoslovenskej platformy na pomoc osobám s autizmom
a ich rodinám, ktorá chce združiť odborníkov aj odborné inštitúcie, organizácie, občianske združenia a
centrá, ktoré sa tejto problematike venujú.


Veľká vďaka všetkým vám za doterajšiu prácu a srdce, ktoré venujete výnimočným deťom a dospelým
s autizmom v našej krajine. Posuňme sa spolu ďalej. Tak ako doteraz, pokračujme každý vo svojej misii.
A spoločne komunikujme príslušným organizáciám štátnej správy a samosprávy naše požiadavky.

Spojme svoje sily smerom k nášmu spoločnému cieľu - zlepšiť kvalitu života ľudí s autizmom na Slovensku a ich rodín.

Ako iniciátori platformy pracovne nazvanej „Auti 8“ prichádzame na úvod s nasledujúcimi okruhmi
požiadaviek smerom k štátu a verejnosti v oblasti včasnej intervencie, zdravotníckej starostlivosti,
vzdelávania, podpory rodiny a sociálnych služieb pre deti a dospelých s PAS:

Včasná
intervencia

 1. Rozšírenie siete poskytovateľov včasnej intervencie (VI) v rámci Slovenska (bezplatnej služby) a v
  rámci nich zabezpečenie multifunkčných tímov odborníkov (vrátane špecializácie na PAS).
 2. Zabezpečenie dostatku základných terapeutických a intervenčných služieb pre deti s PAS na úrovni
  odborníkov – psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pracovník, logopéd.
 3.  Zabezpečenie dostatočnej dostupnosti včasnej intervencie – na úrovni lokálnej (do 30 km), na
  úrovni časovej (1 mesiac od kontaktovania).
 4.  Zvýšenie počtu kvalifikovaných logopédov, ktorí vedia pracovať s deťmi s PAS v ranom veku.
 5. Vyškolenie odborníkov v prístupoch založených na dôkazoch (evidence based) v oblasti včasnej
  intervencie pre deti s autizmom.
 6.  Zvýšenie dôrazu na zabezpečenie včasného rozvíjania funkčnej komunikácie detí s PAS.

Zdravotnícka starostlivosť

 1. Potreba vytvorenia štandardných operačných postupov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
  republiky (MZ SR) v prístupe v skríningu PAS.
 2.  Potreba vytvorenia štandardných operačných postupov MZ SR v diagnostike PAS.
 3.  Potreba vytvorenia štandardných operačných postupov MZ SR v manažmente PAS.
 4. Potreba podpory siete primárnej, špecializovanej ambulantnej a nemocničnej starostlivosti
  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ZS) pre deti s PAS.
 5. Potreba podpory siete primárnej, špecializovanej ambulantnej a nemocničnej starostlivosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre dospelých s PAS.

Vzdelávanie

 1. Potreba vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl v oblasti prístupu k deťom
  s PAS. Zabezpečenie kvalifikovaných pedagogických asistentov, odbornej pomoci, metodického
  vedenia a supervízie pre materské školy, ktoré integrujú deti s PAS.
 2. Zabezpečenie kvalifikovaných špeciálnych pedagógov a asistentov v problematike PAS
  v špeciálnych materských školách pre deti s PAS.
 3. Vytvorenie dostatočnej siete špeciálnych materských škôl pre deti s PAS, aby deti, ktoré nie sú
  pripravené na vstup do MŠ a nemajú osvojené potrebné komunikačné a sociálne zručnosti
  a sebaobsluhu, mohli v bezpečnom prostredí pomocou prístupov a metodík vhodných pre deti s
  PAS nadobudnúť zručnosti nevyhnutné pre začlenenie medzi bežnú populáciu, a aby mali
  zabezpečenú kvalitnú starostlivosť, vzdelávanie a výchovu, prispôsobenú ich potrebám
  a schopnostiam.
 4. Zabezpečenie regionálnej dostupnosti materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti s
  autizmom vzhľadom na podmienku povinnej predškolskej dochádzky.
 5. Zabezpečenie adekvátneho financovania špeciálnych materských škôl a zrovnoprávnenie
  financovania súkromných a cirkevných špeciálnych materských škôl so štátnymi špeciálnymi
  materskými školami.
 1. Zabezpečenie odbornej prípravy učiteľov základných škôl na výchovu a vzdelávanie žiakov s PAS,
  vrátane informácií o efektívnych prístupoch a metodikách rozvoja komunikačných a sociálnych
  zručností a riešenia problémového správania v inkluzívnej edukácii.
 2. Zabezpečenie kvalifikovaných špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov, ktorí rozumejú
  problematike žiakov s PAS.
 3. Poskytovanie odbornej, finančnej, supervíznej a tímovej pomoci základným školám, ktoré
  začleňujú žiakov s PAS.
 4. Zabezpečenie inkluzívneho tímu odborníkov vyškolených aj v problematike PAS.
 5. Príprava školskej triedy a vytváranie rovesníckej podpory v rámci inkluzívneho vzdelávania žiakov s
  PAS v základných školách.
 1. Rozšírenie dostupnosti siete špeciálnych škôl alebo špeciálnych tried pre deti a žiakov s PAS v
  každom regióne, s dostupnosťou maximálne do 30 km.
 2. Zabezpečenie tímovej spolupráce medzi rodinou, odborníkmi a školou, s cieľom čo
  najefektívnejšej intervencie v prospech dieťaťa a žiaka s PAS. Inú úlohu má rodina, inú škola, inú
  terapeut, môžu mať ale rovnaké kľúčové ciele, ktoré si vedia definovať a pracovať na nich
  v rôznych prostrediach, aby dieťa nebolo zmätené rôznorodosťou prístupov.
 3. Zabezpečenie kvalifikovaných špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov v problematike
  edukácie detí a žiakov s PAS, vrátane využívania na dôkazoch založených intervencií.
 1. Príprava odborne zorientovaných učiteľov odborných a stredných škôl v problematike PAS a v
  prístupoch k žiakom s PAS.
 2. Možnosť mať kvalifikovaného a v problematike PAS vzdelaného pedagogického asistenta.
 3.  Schopnosť prispôsobenia sa podmienkam vzdelávania pre žiaka s PAS.
 4.  Poskytovanie odbornej, tímovej a supervíznej pomoci odborným a stredným školám, ktoré
  vzdelávajú žiakov s PAS.
 1. Zabezpečenie podpory pre uchádzačov s PAS o vysokoškolské štúdium.
 2. Zabezpečenie podpory pre študentov s PAS počas ich vysokoškolského štúdia využívaním
  vedeckých a na dôkazoch overených prístupov.
 3.  Podpora študentov s PAS na plynulý prechod do pracovného procesu.
 4. Zabezpečenie vyškolených koordinátorov pre študentov s PAS na vysokých školách.
 5.  Zabezpečenie podpory pre vysokoškolských pedagógov pre efektívnu inklúziu študentov s PAS na
  vysokých školách.
 6. Príprava študentov vysokých škôl v rámci rovesníckej pomoci študentom s PAS na vysokých
  školách.
 1. Zabezpečenie možnosti špecializácie na edukáciu a odbornú starostlivosť o deti a dospelých s PAS
  v rámci vysokoškolskej prípravy (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, logopéd,
  sociálny pracovník, pedopsychiater, lekár v rôznych špecializáciách).
 2. Zavedenie potreby ďalšieho (celoživotného) vzdelávania odborníkov pracujúcich s PAS (v oblasti
  prístupov a metodík) – pedagogickí a odborní zamestnanci, inštruktori sociálnej rehabilitácie,
  špeciálni pedagógovia a pedagogickí asistenti, opatrovatelia, poradcovia včasnej intervencie,
  pediatri a ďalší odborníci.
 3. Príprava odborníkov v oblasti vedecky overených a na dôkazoch založených prístupoch v rozvoji
  kľúčových oblastí PAS.
 4. Zabezpečenie možností supervízie a výmeny skúseností medzi odborníkmi, budovanie dôvery a
  vzájomnej spolupráce na expertnej úrovni.
 5. Zabezpečenie možnosti vzdelávania v problematike PAS v rámci aktualizačného a inovačného
  vzdelávania pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov.

Podpora
rodiny

 1. Vybudovanie, respektíve rozšírenie siete podporných zariadení pre rodiny – Centrá včasnej
  intervencie, Centrá špeciálnopedagogického poradenstva, Terapeutické centrá špecializujúce sa
  na autizmus.
 2.  Zabezpečenie spolupráce odborníkov, s ktorými rodič prichádza do kontaktu – od prvého
  podozrenia na diagnózu PAS až po poradenstvo s dospelým s autizmom.
 3. Koordinácia odborníkov a stanovenie kľúčového odborníka (manažment) pre rodinu (túto funkciu
  by nemal zastávať rodič).
 4.  Zabezpečenie terapeutickej intervencie pred stanovením finálnej diagnózy PAS.
 5. Vzdelávanie rodiny, práca s celou rodinou (súrodenci, kríza v rodine a pod.).

Sociálne služby
-pre deti aj dospelých s poruchami autistického spektra

 1. Vytvorenie dostupnej siete denných ambulantných služieb.
 2. Vytvorenie dostupnej siete pobytových špecializovaných zariadení pre ľudí s PAS.
 3. Poskytovanie odľahčovacej služby pre rodinných príslušníkov ľudí s PAS.
 4. Výstavba a poskytovanie nájomných bytov a systému chráneného a podporovaného bývania pre
  vysokofunkčných autistov a osoby s Aspergerovým syndrómom.
 5. Podpora v zamestnávaní ľudí s autizmom podľa ich individuálnych schopností a predpokladov.
 6.  Zjednotenie pravidiel financovania sociálnych služieb v rámci Slovenska, aby sa zamedzilo
  regionálnym rozdielom v prístupe samosprávnych krajov.
 7.  Zabezpečenie rovnakého financovania pre neverejných a verejných poskytovateľov sociálnych
  služieb.

V Bratislave 2. apríla 2021

Zakladajúci členovia

platformy Auti 8:

 1. Filip Vagač, Nadácia Rafael, Bratislava
 2. Ing. Kateřina Nakládalová, Autistické centrum Andreas n. o., Bratislava
 3. Mgr. Jana Čajágiová, Centrum sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Bratislava
 4. Mgr. Dagmar Šuranová, Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s
  autizmom, Jozefská 6, Bratislava
 5. MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., Akademické centrum pre výskum autizmu, o. z., Bratislava
 6.  Mgr. Eva Turáková, Autisti Prešov, Súkromná spojená škola, Prešov, Francesco – regionálne
  autistické centrum, Krajské autistické centrum Prešov, n. o., Súkromné centrum
  špeciálnopedagogického poradenstva, Prešov
 7. Mgr. Katarína Gromošová, Centrum včasnej intervencie Prešov
 8. Jozef Bednár, novinár a bloger

Memorandum auti 8 podporujú:

1. DSS Integra PaedDr.Renáta Balážová
2. ZSS Rosa Mgr. Pavol Orlovský
3. ZSS Pod Hradom Ing. Edita Kruzslíková
4. CVI Bratislava PhDr. Erika Tichá, PhD.
5. DSS Sibírka Mgr.Martina Betinová
6. Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie Mgr. Vladislav Matej
7. DSS Kampino PhDr.Jana Tvarožková
8. DSS Javorinská Mgr.Beata Dúczová
9. A Centrum Mgr. Viera Hincová
10. RATA o.z. Mgr. Jana Muránska PhD.
11. SCŠPP Stalicová Mgr. Miroslava Robinson
12. SŠMŠ Sposáčik, Martin Mgr. Zuzana Ondroušková
13. Drahuška a my…, o. z. MUDr. Jozef Šoth, CSc.
14. Regionálne centrum autistov Žilina PaedDr. Beáta Matušáková
15. Súkromná spojená škola Nové Zámky Mgr. Anita Nagyová
16. Súkromná spojená škola, Klokočov 90 a OZ PAPUČKY, Klokočov 65 Mgr. Marianna Maruničová
17. Spojená škola, Vojenská 13, Košice Mgr. Iveta Baková
18. Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom, Zvolen Mgr. Elena Pálková
19. Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2, Košice Mgr. Monika Boháčiková
20. Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Poprad PaedDr. Martina Rzymanová
21. TiJA – Terapeutické ihrisko Janka, Poprad Mgr. Jana Repaská
22. OZ Artis Centrum Komárno Réka Barthalos
23. DSS Nezábudka Senec PharmDr. Ildikó Popálená
24. KRAD- Klub rodičov autistických detí v Nitre, Zariadenie sociálnych služieb LIENKA Ing. Ivan
Berta
25. SZŠ Levice Mgr. Ján Regász
26. DSS Anreas n.o. Magdaléna Mészarošová
27. SPOSA Turiec MUDr. Iveta Bujňaková
28. AUTIS,o.z. Trenčín Mgr. Helena Vlnková
29. SZŠ pre žiakov s autizmom Autis Trenčín Mgr. Lenka Valisková
30. SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien Mgr. Vladislav Matej
31. KIWI SKILL Stredisko podpory vývinu v Štúrove Júlia Melecski
32. ATHÉNA Hnúšťa – Služba včasnej intervencie Mgr. Katarína Moncoľová
33. Detské psychiatrické oddelenie Prešov MUDr. Iveta Rjašková
34. Ambulancia klinickej psychológie Mgr. Ľudmila Bíšová
35. Ambulancia klinickej logopédie Mgr. Gertrúda Oríšková
36. Dieťa do dlaní – Služba včasnej intervencie Mgr. Danka Pavliková
37. CSS Zátišie (Snina) – Služba včasnej intervencie PhDr. Lucia Petrovková
38. SocioFórum Mgr. Lýdia Brichtová PhD
39. Centrum včasnej intervencie Trenčín PhDr. Gabriela Zaťková
40. OZ Tenenet Mgr. Adriana Barlogová
41. Rozvoj Dieťaťa o.z., Bratislava Mgr. Hana Kolníková
42. SCŠPP Lučenec PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD.