Zakladajúci členovia platformy

auti 8

mgr. Filip Vagač

Nadácia Rafael, Bratislava

Pracuje v PDCS ako senior konzultant. Pred nástupom do PDCS pracoval tri roky ako grantový manažér pre strednú a východnú Európu v medzinárodnej nadácií Porticus vo Viedni.

V rokoch 2011-2013 bol splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.
V rokoch 2000-2003 pôsobil ako prvý tajomník Veľvyslanectva SR vo Washingtone a následne pracoval ako manažér pre strednú a východnú Európu v organizácií Ashoka. Bol spoluzakladeľom Nadácie pre deti Slovenska a priniesol na Slovensko koncept kampane Hodina deťom.

Vyštudoval magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore geofyzika. Následne vyštudoval mini MBA program v manažmente neziskových organizácii na Univerzite St. Thomas, Minneapolis v USA a absolvoval viacero tréningov a školení vo vedení a facilitácií stretnutí a koučovaní organizácií a tímov.

phdr. Jozef Bednár, phd.

NOVINÁR, VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG, SPISOVATEĽ A BLOGER

Jozef Bednár je otcom troch detí, z toho najstarší Marek (22) je vysokofunkčný autista. Jozef Bednár od roku 2005 píše o autizme, najmä cez prizmu príbehov vo vlastnej rodine. Na danú tému poskytol, spolu so svojou rodinou, množstvo rozhovorov, realizoval mnoho motivačných prednášok a diskusií. Aktívny je aj na sociálnych sieťach.

Je absolventom Katedry žurnalistiky a masovej komunikácie UK v Bratislave, následne absolvoval postgraduálne štúdium a absolvoval odbornú stáž na Katedre žurnalistiky a masovej komunikácie na University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A. a v The East Anglian Daily Times vo Veľkej Británii. V súčasnosti okrem iných aktivít vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Je autorom troch kníh – Medzi kvapkami dažďa/Autizmus – svet pravdy, Osud tak rozhodol – o živote a autizme s láskou + Nezlomní – 18 otvorených rozhovorov o autizme. Profesionálne sa venuje public relations a médiám.

S manželkou a tromi deťmi žije v Šamoríne. Keďže život s autizmom je beh na dlhú trať, doteraz zabehol pre syna 8 maratónov a pripravuje sa na ďalší.

Mgr. Jana Čajágiová

psychologička a pedagogička, supervízorka, riaditeľka Centra sociálnych služieb prof.K.Matulaya pre deti a dospelých na Lipského 13 v Bratislave

Vyštudovala pedagogiku – psychológiu, výchovné poradenstvo na FFUK V Bratislave. V roku 1995 nastúpila do práce v CSSpKM ako vychovávateľka, potom bola psychologička v diagnostickom oddelení, Neskôr sa stala vedúcou Úseku diagnostiky a autizmu a od r.2018 je riaditeľkou tohto centra.

Má certifikát z metodiky TEACCH v časti diagnostiky aj terapie, absolvovala pravidelné odborné vzdelávacie semináre a workshopy o práci s ľuďmi s PAS, zároveň bola lektorkou akreditovaného vzdelávania personálu v DSS v tejto problematike.

Aktívne pracuje s rodičmi detí s PAS prostredníctvom rodičovských skupín. Je „spoluautorkou“ modelu služby včasnej intervencie na Slovensku, kde niekoľko rokov pracovala ako terénny poradca včasnej intervencie.

Mgr. Dagmar Šuranová

špeciálny pedagóg, supervízor, riaditeľka SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jozefská 6, 811 06 Bratislava.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku pre sluchovo postihnutých na Pedagogickej fakulte UK. Následne skončila dvojročné inovačné štúdium venujúce sa problematike autizmu. Deťom s PAS sa venuje takmer 20 rokov.

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti získala na viacerých pracovných pozíciách, certifikovaných školeniach a odborných seminároch. V rámci svojej praxe sa venuje predovšetkým rozvíjaniu individuálnych a skupinových komunikačných a sociálnych zručností u detí s PAS, vývinovej diagnostike a poradenstvu rodičov detí čakajúcich na diagnostiku.

Je lektorkou vzdelávacieho cyklu Maják pre rodičov detí s PAS a odborným garantom aktualizačného vzdelávania -Teoretické a praktické východiská pri práci s deťmi s PAS. Má prax s poskytovaním supervízii rodičom v domácom prostredí ako
aj odborníkom pracujúcim s deťmi s PAS.

Mgr. Katarína Gromošová

Centrum včasnej intervencie Prešov

Psychologička a psychoterapeutka. Vo svojom profesnom živote sa venovala rodinnému aj párovému poradenstvu, individuálnej psychoterapii, ako aj problematike náhradnej rodinnej starostlivosti.

Od r. 2014 je riaditeľkou Centra včasnej intervencie v Prešove, ktoré sa venuje rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Od r. 2016 pracuje aj v Súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva v Prešove, kde sa venuje psychodiagnostike detí a poradenstvu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením, hlavne s autizmom. Venuje sa
tiež vzdelávaniu rodičov a odborníkov v rámci rôznych vzdelávacích podujatí. 

Je spoluautorkou novej publikácie o autizme, ktorá vzniká pod vedením profesorky Daniely Ostatníkovej. Bola súčasťou pracovnej skupiny pri ministerstve zdravotníctva SR a je súčasťou neformálnych skupín, ktoré sa snažia zlepšiť systém starostlivosti o ľudí s autizmom a ich rodiny od narodenia po dospelosť.

Mgr. Eva Turáková

Autisti Prešov, Súkromná spojená škola, Prešov, Francesco - regionálne autistické centrum, Krajské autistické centrum Prešov, n. o., Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Prešov

Vyštudovala Nemecký jazyk a literatúru na Fakulte prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity a odbor Špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity
v Prešove. V roku 2006 zriadila Súkromnú špeciálnu základnú školu s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Prešove, ktorá sa neskôr rozšírila o Centrum špeciálno-
pedagogického poradenstva a praktickú školu. V roku 2007 zriadila špecializované zariadenie pre klientov s autizmom s ambulantnou formou, ku ktorej neskôr pribudla týždenná pobytová forma. V roku 2014 spolu so Sociou zriadila Centrum včasnej intervencie v Prešove, ako jedno z prvých troch zariadení na Slovensku. Je autorkou, spoluautorkou a lektorkou viacerých akreditovaných aj neakreditovaných vzdelávacích programov v oblasti autizmu. 

V rámci programov Erazmus + je súčasťou úspešných a ocenených cezhraničných projektov zameraných na zlepšovanie kvality života detí a žiakov s mentálnym postihnutím a autizmom. Bola a je súčasťou pracovných skupín pri Ministerstve zdravotníctva a Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a iných neformálnych skupín, ktoré sa snažia zlepšiť systém starostlivosti o ľudí s autizmom a ich rodiny od narodenia po dospelosť.

Je spoluautorkou novej publikácie o autizme, ktorá vzniká pod vedením profesorky Daniely Ostatníkovej.

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

Akademické centrum pre výskum autizmu, o. z., Bratislava

MUDr. Silvia Hnilicová PhD. po skončení štúdia na Lekárskej fakulte UK pracovala na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie LFUK so špecializačnou praxou a skúškou v odbore interná medicína na II. Internej klinike LF UK. Venovala sa adherecii pacientov k liečbe a podieľala sa na založení Liekového informačného centra LFUK. V roku 1994 absolvovala študijný pobyt na Universidad La Laguna, Španielsko. Počas 13 ročného pobytu v USA sa venovala autizmu a ABA terapii. Pôsobila ako Program Director, Home-Based Autism Therapy v rokoch 2004 až 2009. Od roku 2009 sa venovala kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola završená obhajobou PhD. V rokoch 2011 az 2012 pôsobila ako programová riaditeľka pre medicínske záležitosti v spoločnosti Klient PRO SK. Od roku 2013 sa venuje sa práci v ACVA LFUK ako diagnostik a je zakladateľkou ACVA oz. Je spolutvorcom Štandardných postupov pre poruchy autistického spektra MZ SR.

Venuje sa najmä skríningu autizmu, včasnej diagnostike a tvorbe štandardov pre skríning, diagnostiku a manažment autizmu pre MZ SR.

Ing. Kateřina Nakládalová

Riaditeľka Autistického centra Andreas n. o., Bratislava

Autizmu sa venujem popri mojom 27 ročnom synovi Jakubovi, ktorému bol v roku 1996 diagnostikovaný detský autizmus. Bezprostredne, ako som sa diagnózu dozvedela, som sa prihlásila za členku SPOSA Bratislava. V roku 2005 ma požiadali zakladatelia Autistického centra Andreas n.o., aby som si zobrala na starosť rekonštrukciu budovy sídla tejto organizácie.

Od 1.1.2017 som prevzala vedenie tejto organizácie od PaedDr. Andrey Šedibovej, ktorá sa stala riaditeľkou pre odbornú činnosť. Štatutárom tejto organizácie som dodnes. Organizácia vykonáva rad odborných činností v prospech detí s autizmom a ich rodiny, od diagnostiky, cez základné a špecializované poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, včasné ranné terapie, špeciálne pedagogické poradenstvo až po vzdelávanie a školenie rôznych cieľových skupín.

Roky sledujem dianie v oblasti autizmu a som iniciátorkou
prijatia Koncepcie starostlivosti o ľudí s autizmom v SR spolu s MUDr. Jozefom Šothom, CSc., ako aj zjednotenia rodičov a odborníkov do platformy, zastrešujúcej identifikovanie a napĺňanie potrieb autizmom postihnutej populácie v SR.

Budeme radi, ak sa k nám pridáte.

Ponúkame vám spoluprácu v troch oblastiach:

1. Pripojte sa k memorandu spoločne s vašou inštitúciou, ktorá sa dlhodobo venuje
hľadaniu efektívnych riešení pre ľudí s autizmom.


2. Ak máte kapacitu na pravidelnejšiu spoluprácu, zapojte sa do niektorého odborného
panelu a pomôžte nám pri hľadaní dobrých riešení v navrhnutých, alebo nových témach.


3. Pomôžte nám so systémovými zmenami. Je to najužší typ spolupráce, pre ktorý hľadáme ľudí, ktorí majú dosah aspoň na niektoré časti súčasného systému, alebo vedia ovplyvniť celospoločenskú diskusiu smerom k väčšej otvorenosti voči autistom a zmene kvality ich života.

Ak sa rozhodnete pre ktorúkoľvek úroveň spolupráce, dajte nám prosím vedieť.

Budeme sa tešiť na spoluprácu